شهید بهشتی:مانی صدیقی،آروین امیری موسی،پویا طالعی

شهید آوینی:آروین عطایی،نیما موذنی،پوریا دادو

شهید رجایی:امیر علی سید جلالی،حسین بابایی پور،شفیع پور

برای ثبت نام برای آذر ماه به امیرعلی شهبازی یا به امیرعلی دهقانی مراجعه کنید.

با تشکر.


آذرماه

شهید بهشتی : آریا فریدونی،آروین امیری موسوی،پویا طالعی

شهید آوینی:سپهر صادقی،پارسا پیش بین،پوریا دادو

شهید رجایی:امیر علی سید جلالی،حسین بابایی پور،شفیع پور

برای ثبت نام به امیرعلی شهبازی یا به امیرعلی دهقانی مراجعه کنید.

با تشکر.